Digitaliseringsrundskrivet

Digitaliseringsrundskrivet

Digitaliseringsrundskrivet er en sammenstilling av pålegg og anbefalinger vedrørende digitalisering i offentlig sektor, og gir et helhetlig bilde av hvilke føringer som gjelder. Rundskrivet beskriver også prosessen knyttet til Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) vurdering av IKT-relaterte satsingsforslag til 2018-budsjettet. Rundskrivet gjelder for departementene, statens ordinære forvaltningsorganer, forvaltningsorganer med særskilte fullmakter og forvaltningsbedrifter. Rundskrivet erstatter rundskriv H-17/2015.

Erfaringsrapport fra digitaliseringsrådet (første halvår 2016)

Erfaringsrapport fra digitaliseringsrådet (første halvår 2016)

UTREDNING AV ADMINISTRATIVT SYSTEM FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

UTREDNING AV ADMINISTRATIVT SYSTEM FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN