UTREDNING AV ADMINISTRATIVT SYSTEM FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

UTREDNING AV ADMINISTRATIVT SYSTEM FOR DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

Rambøll Management Consulting har på oppdrag fra Norsk Kulturrådet gjennomført en utredning knyttet til administrative system for Den kulturelle skolesekken. Oppdraget er gjennomført i tidsperioden februar til april 2015.

Bakgrunnen for herværende oppdrag er å utarbeide et solid fundament om det helhetlige behovet knyttet til et elektronisk administrativt system for Den kulturelle skolesekken. Dette innebærer en beskrivelse av dagens situasjon, samt hvilke behov de ulike brukerne/interessentene i Den kulturelle skolesekken har og hvordan disse behovene blir ivaretatt i dag. Det skal også gis en anbefaling om veien videre, herunder hvordan en mulig fremtidig organisering kan se ut. Rapporten må sees i sammenheng med Kulturrådets pågående arbeid med forenkling av rapporteringsrutiner.

Digitaliseringsrundskrivet

Digitaliseringsrundskrivet

Universell utforming

Universell utforming