Formål

Det primære formålet med prosjektet er å effektivisere dagens administrative håndtering av DKS og å øke kvaliteten i en rekke ledd gjennom en helhetlig digitaliseringsprosess.

Dette skal føre til at:

  • Skoler og elever får et bredere og mer variert kulturtilbud for lavere administrative kostnader enn i dag

  • Komplette data til rapportering samles inn automatisk

  • Brukerne har oversikt over tilgjengelige utøvere og produksjoner

Felles data i et system

Prosjektet skal legge til rette for helhetlige prosesser der data om skoler, elevantall, turnéruter, utøvere, produksjoner, søknader og prosjektforslag samles i ett system. Dataene skal være tilgjengelige for gjenbruk, og registreres kun én gang. Dataene skal kunne leses i sanntid, der informasjonen som legges inn av en bruker synliggjøres for andre brukere av systemet. Dette skal bidra til å sikre koordinering av tilbudet i DKS både ved utvalg av utøvere og ved koordinering av tilbudene til den enkelte skole

Et helhetlig system for samling av data vil også medføre atskilllig effektivisering av forvaltningen, og kan på sikt tenkes utvidet til hele den offentlige kultursektoren.

hjul.jpg

Enklere søknadsprosess

Søknadsprosessen til DKS skal bli enklere, og samtidig bidra til et større tilfang av utøvere og produksjoner. Tiden utøver må bruke på å søke til ordningen skal reduseres. Utøvere i ordningen skal sikres enkel tilgang til informasjon som angår dem, og færre systemer å forholde seg til. Prosjektet skal også sørge for større transparens og likebehandling i ordningen.

Produksjoner som turnerer i ordningen skal være synlige i en «nasjonal programbank», med mulighet for distribusjon og kvalitetssikring på nasjonalt nivå.

FB_SyktFett_AkershusTeater_LarsOpstad_078.jpg

Automatisk genererte rapporter

Kulturtanken, fylket og kommunen skal kunne hente ut automatisk genererte DKS-rapporter basert på informasjon den enkelte kommune eller fylkeskommune legger inn i forbindelse med sin turnéplanlegging, slik at andre prosedyrer for rapportering fra fylke og kommuner ikke lenger er nødvendig. Prosjektet skal også sørge for gjenbruk og viderebruk av informasjon - blant annet gjennom å koble systemet til nasjonale felleskomponenter og fellesløsninger som allerede finnes i dag.

Systemet skal legge til rette for innsyn og forskning gjennom åpne data. Det er også potensial for å kombinere data fra andre kilder (blant annet offentlige datakilder, kulturinstitusjoner og kulturaktører) for videre statistikkutarbeiding og analyser som vil ha verdi for forskning, politikkutforming og verdiskaping.

Brukervennlig

Et nytt system skal sette brukerne i sentrum gjennom en lett tilgjengelig skyløsning med intuitiv utforming og god brukerstøtte og opplæring. Systemet må ha ulike tilgangsnivåer basert på brukernes ulike roller og funksjoner i ordningen. Samordning med fylke og kommune vil være avgjørende for at prosjektet lykkes, og de ulike brukergruppene skal være godt representert i alle prosjektets faser. KS er orientert om Kulturtankens digitaliseringsprosjekt, og legger til grunn at det videre arbeidet med prosjektet gjennomføres ihht plattform for digital samhandling i kommunal sektor.

Felles identitet og forståelse

Prosjektet skal skape en større felles identitet rundt DKS, bringe aktørene sammen og fremstå tydeligere som én ordning, både internt og eksternt

IT-politiske føringer

Prosjektet skal sikre godt personvern for aktørene i DKS, og sikre at IT-politiske føringer følges. Den nye portalen vil være universelt utformet, og ivareta offentlige arkitekturprinsipper, lover om offentlig anskaffelse og datasikkerhet. Så langt det lar seg gjøre ønsker vi å benytte oss av hyllevare. Ved denne tilnærmingen kombinert med modulbaserte løsninger legges det til rette for at den nye portalen er fleksibel og skalerbar for fremtidige endringer.