Som kjent lanseres portal- og fagsystemet for DKS mandag 2/9. Vi har gjennomført akseptansetesting 16 – 29/8 samt opplæring 27-29/8.

Stemningen, engasjementet og samarbeidet mellom alle involverte aktører er meget bra, og vi ser frem til lanseringen.

Testingen har avdekket noen feil og mangler. Disse er gjennomgått og vil bli rettet fortløpende, i denne forbindelse må vi beklageligvis informere om at nynorsk og engelsk skriftsspråk ikke blir implementert i løsningen til lansering. Dette vil bli implementert i nær fremtid, og vi kommer tilbake med informasjon så snart dato for dette er fastsatt.

Prosjektet er i rute til lansering 2. september. Vår leverandør (Netpower) har gjennomført sine systemtester for utviklingsfase 1 og på fredag 16. august starter Kulturtankens akseptsansetest av systemet. Det jobbes parallelt med innholdsproduksjon, opplæring og videre arbeid med løsningen for utviklingsfase 2.

Prosjektet har fokus på lansering av portalen 2. september. Det arbeides med detaljene rundt forslagsdelen av løsningen, ferdigstille arbeidspakker i utviklingsfase 1, tekstproduksjon til lansering og brukertesting.

Prosjektet ligger i rute i henhold til lansering av portalen 2. september. Utviklingsløpet er delt i to med en større dellanseringer i slutten av august.

9. mai ble det gjennomført et nytt arbeidsmøte med deltagere i DKS-nettverket fra hele landet. Presentasjoner og referat fra møte legges ut denne uken. Tusen takk til alle som kom og bidro!

Prosjektet ligger i rute i henhold til lansering av portalen i september. Utviklingsløpet er delt i to med en større dellanseringer i slutten av august. Deretter legges det opp til et hyppig utrullingsprogram for resterende funksjonalitet utøver høsten.

Vi har i januar og februar jobbet videre med detaljspesifikasjon, funksjonelt design, arbeids og godkjenningsprosess samt detaljert fremdriftsplan. Samtidig er utviklingen av systemet nå godt i gang.

Vi har i hele desember og starten av januar jobbet med detaljspesifikasjon av systemet sammen med vår leverandør Netpower. Formålet har vært å skape god forståelse for behovene som skal dekkes og hvordan disse behovene skal løses teknisk. Avklaringer fra brukermøter og innspill fra våre referansepersoner har også vært viktige elementer i dette arbeidet.

Fremover vil prosjektet ha fokus på  å sikre gode rutiner og funksjon i arbeidsflater, prosessflyt og datamodell samt sørge for god forankring og forståelse for løsningen hos brukerne.

Prosjektet er midt i anbudsprosessen for valg av leverandør. Samtidig jobber vi med avklaringer som må gjøres før et nytt systemet kan lanseres. Vi vil løpet av høsten involvere interessenter i dette arbeidet og planlegger et større brukermøte i november.

Potensielle leverandører er nå kvalifisert, og vi venter på å motta komplette tilbud 29. juni. For å tilrettelegge for en vellykket innføring av ny portal og fagsystem for DKS må rutiner/prosesser og prinsipielle avklaringer gjennomgås, slik at helheten i forbindelse med implementeringen ivaretas. I møter med fylker, kommuner og andre involverte høsten 2017 og våren 2018, har prinsipielle spørsmål blitt diskutert. Prosjektet jobber videre med disse og vil i løpet av høsten 2018 involvere
interessenter i dette arbeidet.  Har du spørsmål, send en e-post til Anders Tollefsen:  at@kulturtanken.no

Bilag 1 - Kundens kravspesifikasjon er oversendt til prosjektstyret for gjennomlesning. Det gjenstår fortsatt arbeid med konkurransegrunnlaget, men alt ligger til grunn for at konkurransen kan annonseres i midten av april.

I tillegg til  konkurransegrunnlaget starter også prosjektet nå arbeidet med en detaljert gevinstrealiseringsplan.

Prosjektet jobber nå med brukerhistorier, bilagene til konkurransegrunnlaget, kartlegging av mulige integrasjoner til systemet (Id-porten, Altinn osv.) samt oversikt over lover og regler som gjelder rundt anbudsprosessen

Onsdag 14 mars gjenomførte vi møte med de største brukergruppene og presenterte beskrivelsen av hvordan vi ser for oss systemet

Prosjektet har fått medfinansiering fra DIFI!  vi har hatt møter med 4 leverandører og presenterer prosjektet i Stavanger.

Fokus nå er møtet med brukeren på onsdag 14. mars